Yönergemiz

Tokat Valiliği ile ASELSAN arasında alınan prensip kararı ve 26 Kasım 2015 tarihli Tarımsal Mekanizasyon Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı gereğince; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tokat Valiliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve ASELSAN tarafından 27 Ekim 2016 tarihinde
Tokat'ta "Hassas Tarım Teknolojileri Çalıştayı" düzenlenmiştir.

Çalıştayda 3.oturum olarak yapılan değerlendirme toplantısına kamu, özel sektör ve üniversitelerden olmak üzere toplam 22 kişi katılarak (Akıllı) Hassas Tarım Platformunun oluşturulması kararı almıştır. Bu toplantıda, Platform ve Platform İcra Kurulu Üyelikleri için aşĂğıdaki isimler belirlenmiştir.

Platform Üyeleri                                                                                   :
Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN, Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Metin ÖZGÜVEN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Cevat AYDIN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR, Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel TEKİN, Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Ufuk TÜRKER, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet TOPAKCI, Akdeniz Üniversitesi
Selami İLERİ, TARMAKBİR
Zinnur GÖZÜBÜYÜK, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Hakan Rıfkı KAVRUK, BÜGEM
Kazım GÜR, Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü
Murat ÖZTÜRK, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Yağmur POLAT, TAGEM

İcra Kurulu Üyeleri                                                                              :
Prof. Dr. Ali KASAP, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR, Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel TEKİN, Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Ufuk TÜRKER, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN, Ege Üniversitesi
Selami İLERİ, TARMAKBİR

 

AKILLI TARIM PLATFORMU ve PLATFORM İCRA KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ
Madde 1: Tanımlamalar
Akıllı Tarım Platformu: Akıllı/Hassas Tarım Platformu Kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında akıllı / hassas tarım konusunda araştırmalar yürüten, strateji geliştiren, ilgili kurumlarda çalışan, ilgili ürünlerin üretimini veya pazarlamasını yapan kişi ya da kurum temsilcilerinden oluşur. Bu yapı bu Yönergede bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır. Akıllı Tarım Platformu İcra Kurulu: İcra kurulu, Akıllı tarımla ilgili bu yönergede belirtilen görevleri yerine getirmek ve Platformu temsil için oluşturulmuş bir kuruldur. Bu yapı, bu Yönergede bundan sonra “İcra Kurulu” olarak anılacaktır.

Madde 2: Amaç
Bu yönerge Platform’un çalışma usül ve esasları ile Platform tarafından belirlenen İcra Kurulunun oluşturulmasını, görevlerini, çalışma yöntemini ve görev süresini belirler.

Madde 3: Platformun Çalışma Usulü
Platformun Oluşturulması
Tokat’ta yapılan 27 Ekim 2016 tarihli toplantıda alınan kararla oluşturulan Platformun senede en az bir kez toplanması esastır. Platformu toplantıya İcra Kurulu çağırır. Platforma üyelik konusunda yapılacak başvurular veya öneriler, İcra Kurulu tarafından Platformun onayına sunulur. Bu süreçte İcra Kurulu tarafından uygun görülen başvurular, gözlemci üyelik kapsamında değerlendirilir. Platformda kararlar salt çoğunlukla alınır. İcra Kurulu Başkanı, Platform toplantısına başkanlık eder.

Madde 4: İcra Kurulunun Çalışma Usulü
İcra Kurulunun Oluşturulması
İcra Kurulu, Platform üyeleri arasından seçimle belirlenir. İcra kurulunun üye sayısı 7’dir. Gerektiğinde bu sayı Platform tarafından yeniden belirlenebilir. Ayrıca, İcra Kurulu üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Üyelerden biri ya da birkaçının ayrılması durumunda yedek üyeler, asil üye olarak toplantılara katılır. İcra Kurulu Üyesinin, çalışmalara aktif olarak katılmaması durumunda Üyeliğine Platform tarafından son verilebilir. İcra Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır. Yapılacak olan ilk İcra Kurulu toplantısı kapsamında yapılacak bir seçimle Başkan, Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü belirlenir. İcra Kurulu’nun yılda en az 3 kez toplanması esastır. Toplantıların fiziki olması zorunluluğu yoktur.

Görevleri
İcra Kurulu, Ülkemizde akıllı tarımla ilgili stratejilerin geliştirilmesini, sanayinin bu yönde desteklenmesini ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak için çalışmalar yürütür. İcra Kurulu’nun sekretaryası Türk Tarım Alet ve Makine İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) tarafından yürütülür.

Madde 5: Alt Komiteler

Alt Komitelerin Oluşturulması
İcra Kurulu, ihtiyaç duyulan alt segmentlerde, üniversite, özel sektör, kamu ve STK temsilcilerinden oluşan komiteler oluşturabilir. Komiteler, sorumlu olduğu segmentler özelinde çalışır ve İcra Kuruluna karşı sorumludur. Komitelerin çalışma usul ve esasları bu yönergeye bağlı alt bir yönerge ile belirlenir.

Yürütme
Bu yönerge Akıllı Tarım Platformu tarafından yürütülür.

Rev: 03.2018

 

 

Bu içerik 3930 defa okunmuştur.

Bizi Takip Edin

facebook twitter linkedin